Voorwaarden voor plaatsing van een link op http://computerproblemen.arrowsweb.nl/

1 Definities:
www.arrowsweb.nl : De schone startpagina

Arrowsweb: De portal en dochterpagina's inclusief maar niet beperkt tot www.arrowsweb.nl, haar webmasters, eigenaar en webmasters van dochterpagina's.

Dochterpagina: Een aan Arrowsweb verbonden pagina over een bepaald onderwerp. bijvoorbeeld: http://computerproblemen.arrowsweb.nl/

Tekstlink: Een link zoals die doorgaans in HTML wordt gemaakt.

Banner: Een al dan niet van animatie voorzien grafisch bestand dat op de site kan worden geplaatst
Bij aanklikken kan een banner functioneren zoals doorgaans een link functioneert.

Claim: Elke vordering ongeacht welke vorm of recht.

Webmaster: De beheerder van de portal en/of van een dochterpagina.

Websites: Elke website die op het world wide web aanwezig is. Vooral bedoeld als site waarnaar toe wordt gelinkt vanaf Arrowsweb.

Website eigenaar: Feitelijk eigenaar of webmaster van een website.

Verzoek: Het verzoek om plaatsing van een link aan Arrowsweb.

Aanstootgevend: Alles wat aanstoot geeft waaronder onder meer wordt verstaan: pornografie in tekst of beeld, sex, al dan niet expliciet bloot, loterijen en andere kansspelen, zulks ter beoordeling van Arrowsweb.


2 Arrowsweb biedt website eigenaren de mogelijkheid om een link op een dochterpagina te krijgen.
De webmaster kan naar eigen inzicht een link wel of niet plaatsen
Er bestaat geen recht op plaatsing van een link.
Daarom kan plaatsing van een link op geen enkele manier worden afgedwongen.

2-a Verzoeken van de volgende websites zullen niet worden opgenomen:
-Websites met een inhoud hebben die aanstootgevend wordt geacht.
-Websites die alleen zijn bedoeld om verkoop te bevorderen.
-Websites van (reparatie) bedrijven die alleen een 06 nummer vermelden.
-Websites die niet gerelateerd zijn aan computers, computerproblemen, software of hardware.
-Websites die geen informative inhoud bevatten.
-Websites die geen link terug kunnen of willen maken.

3 Een gewone tekstlink is gratis.

4 Voor links op bijzondere plaatsen en voor banners
kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt
In dat geval gelden de daarvoor in de overeenkomst vastgelegde afspraken.

5 De webmaster zal links die niet meer werken verwijderen.
Een link kan worden verwijderd als daar aanleiding voor is.
Zulks ter beoordeling van de webmaster.

6 Arrowsweb heeft het recht om aan het e-mail adres waarmee de site is aangemeld,
dan wel het op de site genoemde e-mail adres,
sporadisch een e-mail bericht te sturen als dat nodig wordt geacht.
Bedoelde mail kan op grond van deze voorwaarden nooit worden aangemerkt als ongewenst of als Spam.

7 Schadeclaims tegen Arrowsweb, van welke aard ook, zullen nimmer worden gehonoreerd.
Ook zijn uitgesloten gerechtelijke vorderingen evenals het kort geding.

8 Als de eigenaar of webmaster van een site, waar vanaf http://computerproblemen.arrowsweb.nl
naar toe wordt gelinkt het verzoek doet die link te verwijderen,
zal dit verzoek worden gehonoreerd.

9 Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

10 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de webmaster.